Let's Talk Ethics - AI, Biodiversity, Climate, Diversity and much more...

  12:00 uur
  Microsoft Teams,
  Board
  English

Broadening knowledge Organistion theme

*English below*

Let's talk ethics! 

 

Wist jij dat Jong Rabo een zetel heeft in de Commissie Ethiek van Rabobank? En dat jij op deze manier mee kunt praten over interessante ethische dillema’s binnen de Rabobank?

 

Wat doet de commissie Ethiek?

De Commissie Ethiek vergadert eens in de 2 maanden. In de commissie zit een vertegenwoordig van managers door de gehele bank. Iedere medewerker kan casussen aandragen. De casussen zijn bankgerelateerd en gaan over dillema’s in het grijze gebied. We kijken niet alleen naar wat kan en moet, maar vooral of we iets willen. De Commissie Ethiek formuleert een standpunt en zorgt dat de juiste entiteit binnen de bank aan de slag kan.

Welk ethisch dillemma gaan we bespreken?

De dillemmas voor aankomende sessies zijn; Responsible AI, Biodiversiteit, Klimaat, Geopolitiek, Carbon Credits en Diversiteit, Equity & Inclusie. 

Ben je benieuwd naar de thema’s waar de Commissie Ethiek zich in het verleden over heeft uitgesproken? Via RaboHub kun je lezen wat er zoal aan bod is gekomen > Casuïstiek (sharepoint.com).

Wat wordt er van mij verwacht?

De zetel die Jong Rabo heeft in de Commissie Ethiek is namens alle jonge medewerkers van Rabobank. Jouw input is dus ontzettend belangrijk! Je hoeft absoluut geen expert te zijn over een bepaald thema of expert te zijn over Ethiek. Het is veel belangrijker dat jij vanuit jouw referentiekader met ons meedenkt en je mening kunt vormen en geven over de thema’s. Jouw input nemen we mee naar de Commissie Ethiek.

 

Dus… Schrijf je in en praat mee!

De sessie vindt online plaats van 12.00 tot 13.00. Voel jij vrij om van je lunch te genieten tijdens de sessie.

Deze activiteit zal iedere 2 maanden – voorafgaand aan de Commissie Ethiek vergadering – worden georganiseerd. Kun je er deze keer niet bij zijn? Houd onze kanalen in de gaten voor de volgende sessie!

 

  --------------------------------

Let's talk ethics! 

 

Did you know that Jong Rabo has a permanent seat in the Ethics Committee of Rabobank? And that you can enter into interesting dialogues about ethical dilemmas within Rabobank?

 

What does the Ethics Committee do?

De Ethics Committee meets every 2 months. Within the committee there is a representation of diverse managers from the entire organisation. Every employee can suggest a case for the committee. The cases are bankrelated and are about dilemmas in the grey area. We are not guided by what we must do or have to do – but by what we want to do. The Ethics Committee formulates a point of view with which the right entity can work.

Which ethical dilemma will we be discussing?

The upcoming dillemma's are; Responsible AI, Biodiversity, Climate, Geopolitics, Carbon Credits and Diversity, Equity & Inclusion. 

Are you curious about the themes which have been discussed in past Ethics Committees? Via Rabohub you can read all about the different cases and topics > Casuïstiek (sharepoint.com).

What is expected of me?

The seat which Jong Rabo has in the Ethics Committee is on behalf of all young employees of Rabobank. Your input is of great value! You don’t need to be an expert on a specific theme or on ethics. It’s more important that you think about the topics and that you can form and give your own opinion on the topics. We use your input during the Ethics Committee.

 

So…. Sign up and let’s talk ethics!

This activity is online and will be from 12.00 to 13.00. Feel free to enjoy your lunch during this hour.

 

This activity will take place every 2 months – before the meeting of the Ethics Committee. Are you not able to join this time? Please check out our channels for updates on the next session!

Start: Tuesday, January 31, 2023 at 12:00 PM
Organising committee: Board
Sign up opens: Tuesday, January 10, 2023 at 12:00 PM
Sign up closes: Tuesday, January 31, 2023 at 12:00 PM

Microsoft Teams - Online,

Log in to view the participants for this event.